بایگانی ماهانه: ژانویه 2014

سرکوب و حبس هاى فراقانونى اعضاى «کميته هماهنگى» در ج.ا.ا (۹١-۹٢)

استاندارد
worker.jpg
رضا شهابى، بهنام ابراهيم زاده، شاهرخ زمانى، نيما پوريعقوب، پدرام نصراللهى، على نجاتى، محمد جراحى، افشين نديمى، مهرداد صبورى، محمد مولانائى، يوسف آب‌خرابات، واحد سيده، غالب حسينى، خالد حسينى، حامد محمود نژاد، محمد بوداغى و مهدى فراحى شانديز؛ تنها تعدادى از چهره هاى سرشناس فعال کارگرى هستند که در سالهاى گذشته به دليل مطالبات صنفى و تلاش براى ايجاد تشکلهاى کارگرى در چارچوب قوانين جمهورى اسلامى ايران، با احکام حبس و محروميت از حقوق اجتماعى مواجه بودند.

فعالان کارگرى در جمهورى اسلامى ايران همواره با اتهاماتى نظير “تشکيل گروه غيرقانونى مخالف نظام”، “مشارکت در فعاليت تبليغى عليه نظام”، “مشارکت در اجتماع و تبانى براى ارتکاب جرم عليه امنيت» و «عضويت در کميته هماهنگى براى پيگيرى تشکلهاى کارگرى”، و متعاقبا حبس هاى سنگين، مواجه اند.

Read the rest of this entry

Advertisements

گزارشی از بازداشت های خودسرانه و دادگاههای فراقانونی/ در ج.ا.ا بازداشت خودسرانه رضا اکبری منفرد و حکم فراقانونی وی

استاندارد
123.jpg
اصل «برائت» يکى از حقوق بنيادين بشرى است. در کنار اصل برائت، منع دستگيرى خودسرانه، حق بر آزادى و امنيت، ايجاب مى نمايد که جز در مواردى که قانون مقرر کرده است، از توقيف و بازداشت افراد خوددارى شود و در صورتى که مطابق قانون و بر مبناى دلايل موجهى، فردى دستگير و بازداشت شد، در اسرع وقت به او تفهيم اتهام شود.

جمهورى اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به «ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى» ملحق شده و مطابق با ماده ۹ اين ميثاق، متعهد به حفاظت از شهروندان در مقابل سلب آزادى و بازداشت خودسرانه و متعهد به برگزارى دادگاه عادلانه در اسرع وقت براى افراد بازداشت شده، است.

Read the rest of this entry