بایگانی ماهانه: دسامبر 2014

پیشنهادهای حقوق بشری جامعه جهانی به ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد, در روند بررسی ادواری جهانی

استاندارد

هم میهنان گرامی،an.upr

در فاصله نهم تا ۱۳ آبان ماه امسال، نخستین مرحله دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر برگزار شد. ۱۰۸ کشور از اعضای سازمان ملل در این روند اعلام موضع کردند و نهایتا ۱۰۴ کشور از مناطق مختلف دنیا، ۲۹۱ پیشنهاد به جمهوری اسلامی ارائه دادند. قریب به اتقاق این پیشنهاد ها با خواست های جامعه مدنی ایران و مدافعان حقوق بشر کشور منطبق هستند. جمهوری اسلامی ایران اکنون حدود دو ماه دیگر فرصت دارد تا به این پیشنهادها پاسخ مثبت یا منفی دهد. ما امیدواریم که با طرح وسیع این پیشنهادها و مطالبات در افکار عمومی جامعه و با تبدیل این خواست ها به گفتمان جامعه در حد مقدور، جمهوری اسلامی ایران خود را مجبور ببیند که به تعداد هر چه بیشتری از این پیشنهادها و مطالبات پاسخ مثبت دهد و به آن ها همچون ۱۲۶ پیشنهاد قبول شده در دوره پیش متعهد شود. Read the rest of this entry