بایگانی دسته‌ها: اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

استاندارد
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

قطعنامۀ ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومى، ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳

مجمع عمومى

با توجه به عاجل بودن اقدام جهت بهره‌مندى همگانى زنان از حقوق و مبانى مربوط به برابرى، امنيت، آزادى، تماميت و شأن ابناع بشر،با توجه به اينكه اين حقوق و مبانى در برخى از اسناد بين‌المللى چون اعلاميه جهانى حقوق بشر، میثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى ، میثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ، كنوانسيون لغو تمامى اشكال تبعيض نسبت به زنان  و كنوانسيون عليه شكنجه و ديگر مجازات‌ها و رفتارهاى خشن، غيرانسانى يا تحقيرآميز قيد شده است Read the rest of this entry