بایگانی دسته‌ها: كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

استاندارد
كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌
مصوب‌ نوامبر 1989(23)

 مقدمه‌

كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حاضر:

با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاينفك‌، مساوي‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضاي‌ خانواده‌ بشري‌ زيربناي‌ آزادي‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌، Read the rest of this entry