بایگانی دسته‌ها: پروتكل اختيارى كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض نسبت به زنان

پروتكل اختيارى كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض نسبت به زنان

استاندارد
پروتكل اختيارى كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض نسبت به زنان

اعلام شده توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مورخ ۶ اكتبر ۱۹۹۹ (قطعنامۀ A/RES/54/4 )

 دولت‌هاى معاهد (هم‌پيمان) پروتكل حاضر

با توجه به اينكه منشور ملل متحد، مجداداً اعتقاد به حقوق اساسى فرد، منزلت و ارزش شخص انسان و برابرى حقوق زنان و مردان را مورد تأييد قرار مى دهد. Read the rest of this entry